Klimaklok

Klimaklok er et klimakurs for lærere i ungdomskoler og videregående skoler, og lærerstudenter over hele landet. Kursets formål er å gi lærerne kunnskap om klima og klimaendringer og motivere dem til å sette klima på dagsorden i undervisningen.

Kursets innhold

Den første delen av dagskurset vil bli viet klimaets historie. Deltagerne vil få et solid fundament i grunnleggende kunnskap om hvordan klimaet har variert gjennom tidene fra flere hundretusen år tilbake i tid og fram til i dag. Vi vil få høre om hvordan klimaet i den store og den lille istid påvirket folks liv.

Kurset vil også gi deltagerne god innsikt i hvordan klimaforskningen foregår og om de matematiske klimamodellene som beregner framtidens klima. Hvordan jorda responderer på økt CO2 gjennom økt havnivåstigning, havforsuring, issmelting og endringer i flora og fauna.

En bolk i kurset er også viet sentrale problemstillinger innen klimapolitikk og klimatiltak.

Klimaklok holdes av de tre formidlerne Siri Kalvig, Kikki Kleiven og Tobias Thorleifsson som representerer ulike faglige ståsteder: Kikki Kleiven, er forskningsleder ved Bjerknessenter for klimaforskning i Bergen, Siri Kalvig er naturviter med meteorologi og klima som spesialitet og for tiden doktorgradsstudent innen offshore vindkraft. Tobias Thorleifsson er polarhistoriker og klimavitne som formidler sine erfaringer med klimaendringer fra sine ekspedisjoner til polare strøk.

Kurset er lagt opp med en tverrfaglig tilnærming og er spesielt aktuelt for lærere i naturfag og samfunnsfag i ungdomstrinnet og videregående skoler. Kursets innhold er tilpasset kompetansemålene for temaene kultur, miljø og klima i læreplanen. Klimaklok er utviklet på oppdrag fra Klimaløftet og laget av Storm Geo, Bjerknessenteret og Tobias Thorleifsson med bidrag fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og Naturfagsenteret.

Resultater

Etterspørselen etter klimakunnskap er generelt stor i skoleverket. Mer enn tusen lærere og lærerstudenter har deltatt på klimakurset Klimaklok siden kurset startet for to år siden.

I tillegg til Klimaklok ble også Generasjon Grønn tilbudt for lærere i 2012. Dette kurset tok også opp samfunnsfaglige problemstillinger knyttet til klimautfordringen.

Presseklipp